Политика за поверителност на личните данни

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност на личните данни, преди да продължите. Ако сте на възраст под 18 години, моля запознайте с настоящата политика родителите или настойника си.

Информация за Фондация Бъдители

Фондация Бъдители e регистрирана за извършване на дейност в частна полза под ЕИК 205491690 при ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Адрес за кореспонденция: ул. Петър Менджийски 6, 1137 Панчарево (гр. София)

Управителен съвет: Биляна Панталеева, Явор Панталеев, Емил Лесов, Наталия Кирилова-Тодорова, Ива Колева

Членовете на Управителния съвет на Фондация Бъдители са преминали обучение за обработването на лични данни, за принципите и отговорностите в този процес.

Целите на Фондация Бъдители са: Подпомагане реализирането на творчески, образователни и културни проекти на Биляна и Явор Панталееви, както и на лицата, включени в органите на управление на Фондацията, включително на такива проекти в областта на себеусъвършенстването, образованието, професионалното ориентиране и кариерно развитие, както и на проекти, свързани с всестранното развитие на млади хора, които се подпомагат, напътстват и мотивират от Фондацията да се развиват в избраната от тях област и професия, да се образоват, да постигат целите си и да откриват призванието си; Интелектуално и творческо личностно усъвършенстване, чрез всестранно културно и социално развитие на младите хора и лицата, ангажирани и участващи в дейността и проектите на Фондацията; Укрепване на националното самосъзнание и културната идентичност на младите хора и подпомагане на културното, професионалното и духовно израстване на личността; Подпомагане реализирането на различни личностни и творчески проекти; Организиране и провеждане на системни практически и теоретически занимания (индивидуално и по групи), школи, лагери, класове и различни видове обучителни и насърчителни програми; Участие в национални и международни форуми свързани с образованието и професионалното израстване на младите хора, благотворителни и общественополезни кампании; Организиране и провеждане на беседи, лекции, семинари, симпозиуми, конференции, срещи и подобни мероприятия с участието на гост-лектори от страната и чужбина; Осъществяване и поддържане на връзки и контакти с официалните български и чуждестранни ведомства, с български и чуждестранни държавни органи и представители на местното самоуправление, с национални и международни правителствени и неправителствени организации, всички те развиващи дейност в областта на себеусъвършенстването, образованието, личностното, професионалното и кариерното развитие; Привличане на български и чуждестранни експерти, преподаватели и специалисти от различни области свързани със себеусъвършенстването, личностното, професионалното и кариерно развитие за каузата и целите на Фондацията; Разработване на проекти за кандидатстване и финансиране от национални, европейски и международни правителствени и неправителствени програми, фондове и прочее, за постигане на целите на Фондацията, както и използване на други средства, с оглед спецификата на конкретната дейност и необходими и свързани с развитието и постигането на целите на Фондацията.

Средства за постигане на целите на Фондация Бъдители са: Организира и финансира със собствени средства и чужди дарения лекции, семинари, симпозиуми, конференции, диспути, срещи и беседи в учебни заведения, обучения и други форми на сътрудничество по теми, свързани с целите и задачите на Фондацията; Провежда информационни и комуникационни кампании; Осъществява контакти и взаимодействия с други национални и международни организации със сродна дейност; Разработва и изпълнява творчески, образователни и културни проекти с национално и международно финансиране; Публикува материали, свързани с дейността; Осигурява защитата на предмета на авторските и сродните права на лицата, подпомагани от Фондацията, тяхна интелектуална собственост; Организира курсове, семинари, срещи, беседи, диспути, в страната и чужбина, водени от Биляна и Явор Панталееви, членовете на Управителния съвет, както и от техни гости от страната и чужбина в сферата на образованието, професионалното и личностно израстване и кариерно развитие; Представлява лицата, ангажирани в ръководните органи на Фондацията пред държавни органи, обществени организации, търговски дружества и други юридически лица или приравнени на тях по закон образования, подпомага защита на правата и професионални интереси на ръководните органи; Извършва и други дейности, свързани с постигане на Целите на Фондацията; Развива и утвърждава високи професионални стандарти и етика сред лицата, пряко ангажирани с управлението на Фондацията; Изразява становища и прави предложения за създаване или промяна на нормативни актове и решения на държавни органи, отнасящи се до дейността на Фондацията; Поддържа собствен сайт в интернет и електронна поща.

Фондацията осъществява и следната дейност: Разработване, организиране и реализиране на творчески, образователни и културни проекти на Биляна и Явор Панталееви, самостоятелни и съвместни проекти с други творци и лица, включени в органите на управление на Фондацията и извън нея; в това число реализиране на проекти в областта на образованието, личностното и кариерното развитие на младите хора, проекти, свързани с всестранното развитие на млади хора, деца, ученици и студенти, които се подпомагат, напътстват и мотивират да се образоват, да избират професионалния си път; организира и финансира със собствени средства и чужди дарения беседи, семинари, симпозиуми, конференции, диспути, обучение и други форми на сътрудничество по теми, свързани с целите и задачите на Фондацията; разработва и изпълнява различни творчески проекти с национално и международно финансиране, включително такива, които имат иновативен, синтетичен и образователен характер.
Фондацията може да развива следната допълнителна стопанска дейност:
1. Дейности, свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирана, при спазване на действащото национално законодателство и като използва приходите за постигане на целите, определени в настоящия акт;
2. Предмет на свързаната стопанска дейност по горната алинея са: предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Фондацията; подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с целите на Фондацията; подготовка, издаване и разпространение на електронни материали, свързани с целите на Фондацията; организиране на обучения, семинари, конферентни и писмени преводи и други дейности, предмет на договори за изпълнение на поръчка; посреднически дейности; експертна подкрепа, техническо съдействие и комуникация, предоставяне на информация и консултации; отдаване под наем на имуществото на Фондацията; други стопански дейности, тясно свързани с горните.

Данни на лицето за контакт:
Биляна Панталеева, тел. 02 4431991, info@buditeli.bg

Целта на настоящата Политика за защита на личните данни е да Ви информира за това какви лични данни обработва Фондация Бъдители, каква е целта на обработването им, за какъв срок се съхраняват, кой ги обработва и какви са вашите права.

Фондация Бъдители обработва и защитава лични данни в процеса на постигане целите и упражняване на дейността си.

При обработването на лични данни ние спазваме следните залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679 принципи:

 • Ограничаване до определена цел: Фондация Бъдители обработва лични данни само за целта, за която са били необходими. Последващите промени в целта са възможни само в ограничени случаи и изискват обосновка.
 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност: Ние информираме субектите на данни какви техни лични данни обработваме и начина, по който ги обработваме. Когато данните се събират, ние информираме субекта за:
  • идентичността на Фондация Бъдители като администратор на данни;
  • целта на обработката на данни;
  • трети страни или категории трети страни, на които данните могат да бъдат предадени.
 • Свеждане на данните до минимум: Фондация Бъдители е определила минимално необходимите лични данни, за да може да упражнява дейността си.
 • Ограничение на съхранението: Фондация Бъдители не допуска събиране на лични данни предварително, но съхранява лични данни за потенциални бъдещи цели – поддържане на последващ контакт.
 • Точност и актуалност: Фондация Бъдители полага максимални усилия така, че обработваните данни да са правилни, пълни и, ако е необходимо, да се актуализират. Лични данни се коригират, ако са неточни или неактуални или се заличават, ако субект на данни е пожелал това или целите, за които са били обработвани данните вече не са релевантни.
 • Поверителност и сигурност на данните

Какви лични данни обработваме

Фондация Бъдители обработва за постигане на целите си следните видове лични данни:

 • Данни за индивидуализация;
 • Име и фамилия;
 • Данни за контакт;
 • Телефонен номер;
 • Адрес на електронна поща;
 • IP адрес или МАС адрес.

Основание, на което Фондация Бъдители събира лични данни

Лични данни, които Фондация Бъдители обработва, са събрани на основание получено съгласие от субектите на данните. Декларация за съгласие трябва да бъде дадена доброволно. Получаване на принудително съгласие е невалидно. Декларацията за съгласие може да бъде получена чрез маркиране на полето за съгласие след формата за контакт на сайта buditeli.bg или на хартия на мястото на събитието. Декларациите за съгласие на хартия се съхраняват в архива на Фондация Бъдители.

Права на субектите на данни

По смисъла на глава III от Регламент (ЕС) 2016/679 Фондация Бъдители информира субектите за техните права и гарантира спазването им, а именно:

 • правото да бъдат информирани, че се извършва обработка, какъв вид обработка се извършва, колко време се съхраняват данните им, за какви цели се обработват данните им, какви мерки се предприемат за сигурността на данните;
 • правото на достъп на субекта до личната му информация;
 • право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни;
 • право да се направи възражение срещу обработването;
 • правото на преносимост на данните;
 • право на оттегляне на съгласието по всяко време;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • правото „да бъдеш забравен“.

Кога събираме лични данни?

Фондация Бъдители събира лични данни в два случая:

 • когато попълвате формуляра за контакт на сайта ни buditeli.bg;
 • когато предлагате сътрудничество или изпращате запитване чрез електронна поща или телефон.

Предоставянето на информация чрез формата за контакти на нашия сайт е доброволно. Ако не искате да ни дадете разрешение да използваме вашата информация, просто не ни предоставяйте никаква информация или не използвайте формата за контакт.

Формата за контакт е предназначена за безопасно събиране на лични данни (име, електронна поща и телефон за връзка). В този раздел се използва 256 битово SSL криптиране.

Ако решите да ни предоставите лична информация, като попълните формата за контакт или ни изпратите електронна поща, ние ще използваме тази информация, за да отговорим на вашата заявка или да ви изпратим поискана от Вас информация. Информацията, която предоставяте, не се предоставя на други организации или частни лица.

Ако не желаете да получавате информация от Фондация Бъдители или желаете „да бъдете забравени“, моля изпратете ни e-mail до info@buditeli.bg и ние ще заличим личните ви данни от нашите записи.

Моля, имайте предвид, че Фондация Бъдители няма да споделя съдържанието на електронна поща или формуляр, подадени чрез сайта buditeli.bg с която и да е трета страна. Фондация Бъдители не споделя лични данни с цел финансова облага, както и не продава/споделя данни на трети лица с мащабни бази данни с цел обработка на данни или извличане на такива.

Колко време съхраняваме лични данни

Ние съхраняваме събраните лични данни за неограничен период от време с оглед осъществяване на последващ контакт. Заличаваме лични данни от наши записи, след като сме получили искане за това. Снимков материал съхраняваме за неограничен период от време. Унищожаваме снимков материал с лицеви изображения единствено в случай, че имаме получено искане за това от субект на данни.

Връзки към други сайтове

Нашият сайт има връзки към сайтовена наши партньори. Предоставяме тези връзки като услуга и улеснение за потребителите си. Наличието на връзка към сайт не е одобрение на отсрещния сайт от наша страна. Когато потребителите следват линк към външен уебсайт, те напускат уебсайта на Фондацията и стават предмет на политиката за поверителност и сигурност на собствениците на външния сайт. Фондация Бъдители не носи отговорност за практиките за събиране на информация на други сайтове.

Обработване на лични данни на деца

Тъй като упражняването на дейността на Фондация Бъдители е свързано с взаимодействие с деца, ние приемаме много сериозно правото на неприкосновеност на личния живот и безопасността на децата.

Ако някой от родителите открие, че без родителско съгласие лична информация, касаеща детето му, е налична на уебсайта buditeli.bg, то той може да изпрати електронно писмо до info@buditeli.bg, като поиска информацията да бъде изтрита, както и да откаже съгласие за допълнително събиране или използване на информацията на детето.

Използване на снимков материал

При провеждане на събитие на Фондация Бъдители част от него се заснема. Снимковият материал (или избрана част от него), с или без поставено лого на Фондацията, без никаква различна дигитална или друга намеса, се използва за популяризиране на дейността на Фондацията чрез публикуването му на сайта buditeli.bg. Публикуването на снимки е по преценка на оператора на уебсайта и се оразмерява така, че да съответства на определените ограничения. Друго редактиране и обработка на снимките (вкл. чрез софтуер за лицево разпознаване) не се извършва.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на сайта – статии, интервюта, снимков материал, дизайн, лого, други изображения, аудио и видео материали, е авторско и е собственост на Фондация Бъдители. Презумпцията е подобно съдържание да е защитено от международното и националното законодателство по отношение на защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава, продава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на Фондация Бъдители.

Ние от Фондация Бъдители, обаче, сме съгласни потребителят да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели.

Ние от Фондация Бъдители си запазваме правото по всяко време да добавяме, актуализираме или променяме настоящата Политиката за поверителност и сигурност на уебсайта само чрез публикуване на обявление за извършена промяна. Всяка промяна или актуализация влизат в сила веднага след публикуването им.